تمثال مبارک شهدا در منطقه پانزده تهران

محله های منطقه پانزده

محله های منطقه پانزده

مظاهری مینابی بیسیم شوش طیب مطهری ابوذر هاشم آباد اتابک شهید بروجردی کیانشهر شمالی کیانشهر جنوبی رضويه مشيريه افسریه شمالی افسریه جنوبی مسعودیه والفجر قیامدشت خاورشهر آهنگ اتوبان بعثت افسریه خاوران مشیریه